مطالب پربیننده
تاریخ انتشار:    ساعت: 12:43
بازدید: 181

بررسی تفاوت 10 واژه مشابه در زبان انگلیسی به همراه مثال

در زبان انگایسی بعضی از واژه‌ها از لحاظ املایی با یکدیگر مشابه هستند، در عین حال واژه‌های دیگری وجود دارند که از لحاظ تلفظ شبیه به هم می‌باشند. گاهی اوقات دانستن تفاوت‌های این واژه‌ها که شبیه به هم هستند به دقت و مهارت بلایی نیاز دارد. در این مقاله به بررسی تفاوت برخی از رایج‌ترین جفت واژه‌هایی که باهم مشابه هستند می‌پردازیم و هر کدام از آن‌ها را با یک مثال در متن نشان خواهیم داد. با این‌که این 10 واژه به شما لیست کاملی از تمام این واژه‌ها را ارئه نمی‌دهد اما می‌تواند به گونه‌ای موثر به شما کمک کند تا به شناخت تفاوت‌های این مدل از واژه‌ها در زبان انگلیسی بپردازید.

بررسی تفاوت دو واژه مشابه Affect با Effect

واژه Affect به عنوان یک فعل به معنی "اثر کردن بر" می‌باشد در حالی که Effect به عنوان یک اسم به معنی "اثر" می‌باشد.

While the student didn’t see how studying affected his test-taking, the positive effects soon became clear.

در حالی که دانش‌آموز نمی‌دید مطالعه چه اثری روی تست زدن او دارد، اثرات مثبت به سرعت ظاهر شد.

بررسی تفاوت دو واژه مشابه Lie با Lay

واژه Lie به عنوان یک فعل به معنای لم دادن و یا استراحت کردن روی یک سطح است در حالی که Lay به معنای گذاشتن یا قرار دادن است.

Kim lies down to take a nap every day at 3:30 p.m. Before falling asleep, Kim lays her bracelet on the table.

کیم هر روز در ساعت 3 و 30 دقیقه بعد از ظهر برای یک چرت زدن دراز می‌کشد. قبل از خوابیدن ، کیم دست‌بندش را روی میز می‌گذارد.

بررسی تفاوت دو واژه مشابه Lose با Loose

واژه Lose یک فعل به معنی از دست دادن و یا گم کردن و Loose یک صفت به معنی شل، حرکت پذیر است.

If your pants loose-fitting, you'll lose them.

اگر شلوارتان گشاد باشد، پایین خواهد آمد.

تفاوت یک عبارت دو کلمه‌ای با واژه‌ای که ترکیبی از همان دوکلمه است

اغلب زبان آموزان واژه‌هایی را که به صورت یک کلمه و یا دو کلمه ظاهر می‌شوند را با هم اشتباه می‌گیرند. آن‌ها در متن‌های جداگانه‌ای به کار می‌روند. با این وجود، یادگیری زمان استفاده از این واژه‌ها به افزایش کیفیت مهارت نگارش زبان انگلیسی کمک خواهد کرد. برخی از این واژه‌ها عبارتند از altogether vs. all together، anyway vs. any way و everyday vs. every day . در اینجا یکی از این واژه‌ها را مثال می‌زنیم؛

بررسی تفاوت Anyway با Any way

واژه Anyway یک قید به معنای به هر حال است اما عبارت Any way به معنی هر شیوه یا روش می‌باشد.

I don’t want to go to the party, anyway. We could take any way we want to get to the party.

به هرحال، نمی‌خواهم به مهمانی‌ بروم. ما می‌توانیم از هر راهی که بخواهیم به مهمانی برسیم.

بررسی تفاوت دو واژه‌  مشابه Than با Then

واژه Than یک حرف ربط است که برای مقایسه دو چیز به کار می‌رود اما Then یک قید است که برای مشخص کردن زمان به کار می‌رود.

Do you think that Pepsi Cola is better than Coca Cola? We went to the store, and then to a movie.

آیا فکر می‌کنید پپسی کولا از کوکاکولا بهتر است؟ ما به فروشگاه رفتیم و سپس به یک سینما یک سینما رفتیم.

بررسی تفاوت دو واژه مشابه Rest با Wrest

واژه Rest به عنوان یک فعل به معنای استراحت کردن است اما Wrest به معنی چیزی را به زور از کسی گرفتن است. 

He needed to rest after the feverish activity. With the help of his brothers he was able to wrest the leadership of the company from his partner.

او بعد از یک فعالیت سخت نیاز داشت تا استراحت کند. او با کمک برادرانش توانست رهبری شرکت را به زور از شریکش بگیرد.

بررسی تفاوت‌ سه واژه Their، There و They're

واژه Their یک ضمیر است که نشانگر جمع ملکی می‌باشد، There به معنای آنجا و They're صورت خلاصه they are است.

Their dog is over there digging through the trash. They’re not the most responsible pet owners.

سگ آن‌ها آنجا هست و در حال کندوکاو در سطل آشغال است. آن‌ها زیاد برای حیوان خانگی‌شان مسئولیت‌پذیر نیستند.

بررسی تفاوت سه واژه To، Too و Two

To یک حرف اضافه است که جهت را مشخص می‌کند، Too یک قید به معانی زیاد، بعلاوه و همچنین است و Two یک عدد می‌باشد.

Too many times, students go to their advisor to set up their classes, but only have two of their five classes picked out.

بارها، دانش‌آموزان برای راه‌اندازی کلاس‌های خود به مشاور خود مراجعه می‌کنند، اما تنها دو کلاس از پنج کلاس خود را انتخاب می‌کنند.

بررسی تفاوت Who با Whom

ضمیر Who برای اشاره به فاعل جمله به کار می‌رود. ضمیر Whom برای اشاره به مفعول یک فعل در جمله قرار می‌گیرد.

Who is responsible for the research on this group project? We assigned research to whom for this group project?

مسئولیت تحقیق این پروژه گروهی با چه کسی است؟ ما باید تحقیق این پروژه گروهی را به چه کسی واگذار کنیم؟

بررسی تفاوت Your با You're

واژه Their یک ضمیر است که نشانگر جمع ملکی می‌باشد درحالی که You're حالت خلاصه شده you are است.

 Your clothes will wrinkle if you’re not careful with the drying cycle you choose.

اگر در انتخاب دور خشک کن دقت نکنید، لباس‌های شما چروک خواهند شد.

نظرهای کاربران
نظر: 0    منتشر شده: 0
متن:
برای ارسال وارد حساب کاربری شوید.